(G)eschiedenis – History

graik-klein2De boeken vormen een uniek verslag over een roerige tijd in het kunstonderwijs, 3226 studenten en 935 collega docenten worden in de boeken bij naam genoemd. Ze tellen samen 7275 bladzijden met daarop getekend de 4125 voetstappen die nodig zijn om van mijn voordeur naar de GRA te lopen en doen daarmee bovenal verslag van de laatste 30 jaar van mijn leven dat voor een groot gedeelte gevuld was met lesgeven, coördineren en initiëren van de afdeling Tekenen, Schilderen en Grafiek, Illustratie, Textiel, Basisjaar, Oriëntatiecursus, Individuele pakketten, studium practicum, studium generale, gastdocentschappen in het kader van uitwisselings projecten met de University of Hertfordshire, Leeds, Middlesborough, Koninklijke Academie Madrid, Konstfackskolan Stockholm. De boeken zijn niet chronologisch van inhoud, maar wel gedateerd en genummerd vanaf 1980.

ONTSTAAN
Het idee van de boeken is ontstaan om mijn 30 jarig jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Hoewel ik zoals iedereen in het KunstOnderwijs aan het eind van het schooljaar mijn bureau opruim, hebben zich in de loop der jaren toch stapels A4 opgebouwd. Ik ben begonnen om de papieren visueel te ordenen. Door ze als drager voor een tekening te benaderen is de layout van de boeken gecomponeerd.
amsterdamserie_1_1_1_1_1_1_1_1De vormgeving is direct afgeleid van het gebundeld maandblad ‘Ons Amsterdam’. In samenwerking met Anne-mieke Boonstra zijn de boeken gebonden. De boeken geven een kijkje achter de schermen waar de grens overschreden wordt tussen privé en publiekelijk.

WAT IS ER IN DE BOEKEN TE ZIEN?
Een greep uit de inhoud: Loonstroken, tekeningen van mijn kinderen, verslagen van vergaderingen, visitatiecommissies, briefwisselingen, emails, beoordelingsformulieren, eindexamenstukken, statusformulieren, uitnodigingen voor tentoonstellingen, enquetes, tijdschriften, cv’s van gastdocenten, liefdesbrieven, GRA briefpapier door de jaren heen en persoonlijk briefpapier, kladblaadjes, vakbondsschrijven, aanstellingscontracten, ontslagcontracten, foto’s, facturen, correspondentie met buitenlandse academies, maar ook naar mijn kinderen, eindexamencatalogi, opdrachten, plannen, theoretische achtergrondstukken, vaste-, en tijdelijke dienstverbanden, evaluatierapporten, jaarafrekeningen, faxen, weekroosters, jaarroosters, studentenlijsten, afdelingsbudgetafrekeningen, recensies, interne memo’s, toenmalige geheime stukken, studentenmotivaties, toekennings-, en afwijzingsbrieven, nieuwsbrieven, circulaires, milieu-, en huishoudelijke reglementen, projectaanvragen studeerbaarheidsfonds, doelstellingen, probleemstellingen, faseringen, inleidingen, verzekeringspapieren, functioneringsgesprekken, aanvraagformulieren, notulen, addenda Al deze papieren, althans, datgene wat overgebleven is, zijn het uitgangspunt geweest voor dit project, waar ik vanaf april 2005 aan werk.

graik-klein2The books are a unique document on a turbulent time in art education, 3226 students and 935 teachers colleagues are mentioned in the book by name. They count together 7275 pages with 4125 drawn footsteps that are needed from my front door to walk to the GRA. Above all they give a picture of the 30 years of my life that was filled with teaching, coördinating and initiating the Department of Drawing, Painting and Graphics, Illustration, Textile, First Year, Orientation Course, Individual coaching, Studium Practicum, Studium Generale, guest teaching in the context of exchange projects with the University of Hertfordshire, Leeds, Middlesborough, Royal Academy of Madrid, Konstfackskolan Stockholm. The books are not organised in chronological order, but dated and numbered from 1980. The content is made at random, from papers, leftovers from 30 years concerning about Art and Art Education.

Like everyone at the end of the school year I like to clean up my desk. Over the years I build stacks of A4 paper. In 2005 I started to organize the papers visually. By approaching them as a carrier for a drawing of the layout of the book is composed. The design is directly derived from the combined monthly Ons Amsterdam ‘. The books are bound in collaboration with Anne-Mieke Boonstra. The books provide a look behind the scenes where the boundary is crossed between private and public.

BACKGROUND
When I talked with my good friend Malcolm Rigby 10 years ago about the GRA, he said:…..”why don’t you write a book about it” …..? For a long time I have been thinking in what kind of FORM I could realize this idea. The parallel development in my artwork made me to decide that the books should show, above all, that everything can be used to create ART. I use my daily live as a source of inspiration for all my skills as a professional visual artist. It’s a very private way of creating art. Not academic, and not related to the museum or gallery circle but still very aware and open to developments in and outside the art-scene. The contradiction I experienced in teaching Art and creating Art without any rules or regulations became a dilemma. that is not on-familiar to artists who are teaching and developing their own work at the same time. As far as my own development went to overstep bounderies, I tried to manage 12 teachers and for years the largest department of the GRA.

CONTENT OF THE BOOKS
payslips, drawings of my children, reports of meetings, review committees, correspondence, emails, assessment forms, exam papers, state forms, invitations to exhibitions, surveys, magazines, CVs of guest lecturers, love letters, GRA stationery over the years and personalized stationery, rough leaves, union writing, employment contracts, severance agreements, photos, invoices, correspondence with foreign academies, but also to my children, graduation catalogs, contracts, plans, theoretical background pieces, fixed and temporary employment, evaluation reports, annual invoices, faxes, weekly schedules, year schedules, student lists, department budget accounts, reviews, internal memos, then-secret documents, student motivation, award and rejection letters, newsletters, circulars, environmental, and internal regulations, project applications feasibility fund, goals, problems, phase rings, introductions, insurance papers, performance appraisal, application forms , minutes, addenda.